Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7-2016 (2016) Trang: 214-218
Tạp chí: Proceedings of Animal Sciences
Liên kết:

The research was carried out on four hundred eighty 40 weeks old Hisex Brown layers, birds were fed 6 isonitrogenous and isoenergenic diets.  The control diet received 3% of rice bran oil (RBO), 5 experimental diets were formulated with 5 ratios of RBO and salmon fish oil (SFO): 0. 5% RBO + 2. 5% SFO, 1% RBO + 2% SFO, 1. 5% RBO + 1. 5% SFO, 2% RBO + 1%SFO, 2. 5% RBO +  0. 5% SFO.  No significant differences were found among treatments on the egg production, feed conversion ratio.   Egg weight of the control  was lower than that of the other diets supplemented with SFO.  The highest level of ω- 3 fatty acid and DHA was found in the diet received 2. 5% of SFO ( 5. 95 and 4. 55%) and the lowest was in the control

Các bài báo khác
tháng 4-2015 (2015) Trang: 224-231
Tạp chí: Kỹ yếu Hội nghị KH Chăn nuôi Thú y toàn quốc
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...