Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 6 (286) (2015) Trang: 17-23
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Liên kết:

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu, trong đó phải đảm bảo được việc thực hiện các quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân bằng những quy định của pháp luật. Cụ thể phải đảm bảo nhân dân trực tiếp thực hiện các quyền về bầu và bãi nhiệm đại biểu dân cử, biểu tình và quyết định khi Nhà nước trưng cầu dân ý. Tuy nhiên hiện nay do rất nhiều nguyên nhân hệ thống pháp luật của nước ta vẫn chưa có được đầy đủ các quy định để nhân dân có thể thực hiện được tất cả các quyền trên. Điều này ít nhiều đã dẫn đến sự mơ hồ trong nhận thức của nhân dân về quyền lực của mình và về dân chủ trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, để hoàn thiện nhà nước pháp quyền thì cần thiết các văn bản pháp luật về biểu tình, về quyền bãi nhiệm đại biểu dân cử và quyền quyết định khi Nhà nước trưng cầu dân ý của nhân dân phải được ban hành.

Các bài báo khác
Số 23b (2012) Trang: 153-161
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 193-198
Tải về
2+3 (378+379) (2019) Trang: 24-29
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
3 (2012) Trang: 47
Tạp chí: Nghiên cứu Lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...