Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2+3 (378+379) (2019) Trang: 24-29
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Liên kết:

Nội dung chính của bài viết là một số phân tích đối với nguyên tắc tổ chức Tòa án nhân dân được quy định trong Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, dưới phương diện lịch sử pháp lý, trong mối quan hệ với Hiến pháp và nội hàm của nguyên tắc. Trên cơ sở đó sẽ chỉ ra những điểm bất cập và đề xuất phương án hoàn thiện nhằm nâng cao vai trò và giá trị pháp lý của nguyên tắc.

Các bài báo khác
Số 23b (2012) Trang: 153-161
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 193-198
Tải về
3 (2012) Trang: 47
Tạp chí: Nghiên cứu Lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...