Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5(373) (2019) Trang: 22-29,38
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Liên kết:

Bài viết phân tích các quy định của Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 về chế độ làm việc và trách nhiệm của Chính phủ trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Trên cơ sở đó, các bất cập có liên quan đến hình thức, phương án biểu quyết; sự thiếu rõ ràng của quy định “biểu quyết ngang nhau”; cũng như sự thiếu sót về trách nhiệm pháp lý tập thể và cá nhân của Chính phủ sẽ được chỉ ra. Cuối cùng, một số kiến nghị về việc sửa đổi Luật sẽ được đề xuất nhằm khắc phục những hạn chế này.

Các bài báo khác
Số 23b (2012) Trang: 153-161
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 193-198
Tải về
2+3 (378+379) (2019) Trang: 24-29
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
3 (2012) Trang: 47
Tạp chí: Nghiên cứu Lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...