Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
05 (2018) Trang: 75-88
Tạp chí: Luật học
Liên kết:

Bài viết phân tích các cơ sở lý luận về quyền tiếp cận thông tin và quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của các quan nhà nước, đồng thời chỉ ra những mối quan hệ tương hỗ giữa hai quyền cơ bản này. Bên cạnh đó, thông qua việc phân tích các quy định trong Luật tiếp cận thông tin năm 2016, những điểm còn hạn chế của Luật đối với quyền giám sát của nhân dân cũng sẽ được làm rõ. Cuối cùng, bài viết sẽ đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn các quy định của pháp luật về quyền tiếp cận thông tin với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của nhân dân.

Các bài báo khác
Số 23b (2012) Trang: 153-161
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 193-198
Tải về
2+3 (378+379) (2019) Trang: 24-29
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
3 (2012) Trang: 47
Tạp chí: Nghiên cứu Lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...