Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23b (2012) Trang: 153-161
Tải về

Abstract

Under the Vietnamese Constitution and other related legislation, the courts must give judgment independently. There have been many statutory provisions promulgated to help the courts achieve this aim. However, in practice, the judges and jurors usually work under many negative impacts including illegal intervention by other state-organs and non state-organs as well as the limits of laws. These factors are actually significant influences which can result on unfair judgments.

Keywords:Independence, the People?s court, intervention, judges, jurors

Title: The principle of independence in the operation of the People?s courts

Tóm tắt

Theo quy định của Hiến pháp và các văn bản pháp luật có liên quan thì Tòa án cần phải thực sự độc lập trong hoạt động xét xử. Nhiều các quy định pháp luật đã được ban hành trong thời gian qua nhằm giúp cho Tòa án thực hiện yêu cầu này. Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động của mình Tòa án vẫn còn phải chịu sự tác động của rất nhiều yếu tố, từ sự can thiệp trái pháp luật của các cơ quan khác đến những bất cập trong quy định của pháp luật khiến cho Tòa án đôi khi không thực sự khách quan khi xét xử.

Từ khóa: Độc lập, Tòa án nhân dân, can thiệp, thẩm phán, hội thẩm

Các bài báo khác
Số 20a (2011) Trang: 193-198
Tải về
(2022) Trang: 501-513
Tạp chí: 75 năm Hiến pháp Việt Nam, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 09/11/2021
2+3 (378+379) (2019) Trang: 24-29
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
3 (2012) Trang: 47
Tạp chí: Nghiên cứu Lập pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...