Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2016) Trang: 03-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kết quả phân tích cho thấy lao động nông thôn có nhiều cơ hội chuyển sang làm phi nông nghiệp mặc dù có những rào cản lớn do trình độ văn hóa và chuyên môn kỹ thuật thấp, nhu cầu về lao động có trình độ cao, sự tăng dân số và sự yếu kém của thông tin thị trường lao động…; để tạo việc làm phi nông nghiệp cho lao động ở nông thôn, cần giải quyết trọng điểm các vấn đề sau: (1) tạo ra cơ hội giúp lao động nông thôn tiếp cận được việc làm phi nông nghiệp, đó là: phát triển mạng lưới đào tạo và đa dạng hóa các hoạt động đào tạo; thu hút và khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp tại địa phương; phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ và du lịch;  phát triển các trang trại ở nông thôn; phát tiển công nghệ thông tin, đặc biệt là internt và (2) nâng cao điểm mạnh và tối thiểu hóa điểm yếu cho lao động nông thôn, đó là: xây dựng chiến lược phát triển thu nhập; chiến lược cải thiện và phát triển bản thân thông qua chương trình đào tạo, tìm kiếm sự hỗ trợ của chính sách việc làm và lựa chọn việc làm phù hợp.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...