Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 38-43
Tạp chí: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc

Benh viem ph~ quan truyen nhiem (VPQTN) tren ga la benh nguy hiem gay thiet hai kinh t~ cao cho nha chan nuoi, B~c bier nghien ciru v~ vi rut gay benh VPQTN tren ga a khu vue B6ng bang song Ciru Long con r~t han ch~. Do do nghien ciru d~c diSm gen cua vi rut gay benh VPQTN duoc ti~n hanh nham ch~n dean va xac dinh SlJ hru hanh cua cac chung vi rut VPQTN phan l~p duoc tai cac huyen Vilng Liern, Long H6 thuoc tinh Vinh Long va huyen Long Phu, My Tu thuoc tinh See Trang. K~t qua nghien ciru cho th~y ky thuat RT-PCR sir dung cap m6i duoc thi~t k~ dira tren gen N phat hien duoc 02 trong s6 10 m~u (20%) a cac trai ga thuoc tinh Vinh Long va 06 trong s6 10 m~u (60%) tai tinh See Trang duong tinh vci vi rut VPQTN. VPQTN gay thi~t hai dang k~ voi ty l~ ga chet l3,12% trong t6ng dan, K~t qua phan tich gen N cua vi rut phan l~p diroc voi cac chung tham chieu cho th~y gen N dt it bien d6i. Ngoai ra qua phan tich cay pha h~ va so sanh dQ nrong d6ng v~ nucleotic va amino acid cho th~y cac chung phan I~p duoc tai tinh Vinh Long va Soc Trang duoc chia thanh 3 nhom: horn 1 g6m VPQTN-STl, VPQTN-ST2, VPQTN-ST5 co dQnrong d6ng cao voi chung 4/91 (Genotype 793/B) khoang 99 - 100%; Nhom 2 gorn VPQTN-ST3, VPQTN-ST4 nrong d6ng 99 - 100% voi chung Mass 41 (Genotype Massachusetts); Nhorn 3 g6m VPQTN-ST6, VPQTN-VLl, VPQTN-VL2 nrong d6ng 93 - 100% v~ nucleotic va 95 - 100% v~ amino acid voi chung LX4 (Genotype QX). Tom lai k~t qua nghien ciru cho th~y ch~n doan benh VPQTN bang ky thuat RT-PCR dua tren gen N cho k~t qua t6t va co SlJ hru hanh cac chung vi rut VPQTN genotype Massachusetts, 793/B va QX tai tinh Soc Trang va a Vinh Long chi co SlJ hru hanh cac chung thuoc genotype QX. TU khoa: Gen N, RT-PCR, VPQTN, Vlnh Long va Sac Trang

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...