Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2018) Trang: 91-98
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

M’c tiêu nghiên cu là phân tích các y8u t7 nh h9ng 8n s tham gia c a ng@i lao 0ng vào vic làm phi nông nghip (PNN) 9 nông thôn tynh Trà Vinh, t& ó a ra các hàm ý chính sách nhm tng s tham gia c a ng@i lao 0ng vào vic làm PNN 9 nông thôn tynh Trà Vinh. Các phân tích c thi8t k8 da trên m0t cu0c kho sát c a 405 h0 gia ình 9 5 huyn thu0c tynh Trà Vinh vào nm 2018. Ph2ng pháp c sV d’ng trong J tài này là ac lng h?i quy Probit (xác suBt) và th7ng kê mô t d^ liu. K8t qu ac lng cho thBy s tham gia vào vic làm PNN c a ng@i lao 0ng 9 nông thôn b- nh h9ng b9i 7 y8u t7: din tích Bt, tham gia ào t.o nghJ, h0 có @ng nha, tSng thu nh4p PNN, h0 có @ng 7ng nac + sV d’ng nac s.ch, ti8p c4n tín d’ng chính thc và mu7n tham gia vào ngành nghJ PNN 9 -a ph2ng

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...