Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7-2016 (2016) Trang: 209-213
Tạp chí: Proceedings of Animal Sciences
Liên kết:

Three hundred thirty- six 17- 25- wk- old Black- boned layers ( Ac chicken) , was allocated in a completely randomized design with 3 x 2 factorial arrangement ( three CP levels:  14. 5; 16 and 17.5% and two ME levels:  2,600 and 2,700 Kcal ME/kg)  to give six treatments with 7 replicates of 8 hens each.  Performance and egg quality parameters were evaluated.  An increase in ME levels improved feed intake of 57.1 g/day vs. 58.8 g/hen per day (p = 0.05), but did not improve egg production, egg weight, egg mass and feed conversion ratio per kilogram of eggs, while the protein levels of 16% enhanced egg weight, egg mass (p =  0.01) and feed conversion (p =  0.03). No interactions between protein and energy content of the diet for any trait. An increase energy and protein  levels  did  not  affect  egg  quality  as  Haugh  unit,  shape  index,  albumin  and  yolk indexes.  It is concluded that Ac layers respond with increases in egg  weight and egg mass at ME level of 2,700 Kcal/kg and protein of 16% of the diet at early first production cycle.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...