Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
15-2018 (2018) Trang: 78-86
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
Liên kết:

Một thí nghiệm được thực hiện để đánh gía ảnh hưởng tỷ số các mức acid amin có lưu huỳnh (TSAA) đối với Lysine lên gà Ác đẻ trứng thương phẩm. Tổng số 800 gà Ác mái từ 38-50 tuần tuổi được bố trí hoàn toàn ngẩu nhiên với 5 nghiệm thức lập lại 20 lần (8 gà/lập lại). Khẩu phần cơ sở có 16% protein; 2755 kcal ME; 0.482% Met; 0,925% TSAA (A) và 1,12% Lys. Tỷ số TSAA: Lys của A là 0,85; có 5 khẩu thí nghiệm được thực hiện với các mức nhỏ hơn hoặc cao hơn A là 10 và 20% như sau: 0,762; 0,857; 0,952; 1,047 và 1,142% TSAA. Việc tăng hay giảm TSAA từ 0,952% không ảnh hưởng lên thức ăn tiêu thụ của gà và tỷ lệ đẻ trứng. Việc giảm TSAA xuống từ 0,857 đến 0,762% dẫn đến giảm khối lượng trứng (P

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...