Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15b (2010) Trang: 239-244
Tải về

ABSTRACT

Models for intercropping mung beans with cassava obtain yield of 31.9 tons/ha and increase 25.2% compared to cassava monoculture. The intercropping models get a higher return than the ones 14,789,000 VND/ha. In spite of farmers' low input, interest of the models increases 2.88 times as high as monoculture of cassava. Therefore, application of measures for intercropping mung beans with cassava causes 26.29% lower soil loss in comparison with cassava monoculture. It is suggested that applying measures for intercropping mung beans with cassava has a similar condition with the sloping land of southern coastal central zone and central highland.

Keywords: Models for intercropping mung beans with cassava, sloping land, southern coastal central ofVietnamand central highland

Title: Models for intercropping mung beans with cassava in slopping hilllands- Economical effect and sustainability in environment in the coastal central southern regionVietnams

Tóm tắt

Mô hình trồng đậu xanh xen sắn có năng suất bình quân là 31,9 tấn/ha, tăng 25,2% so với sắn trồng thuần. Lãi thuần của mô hình trồng đậu xanh xen sắn là 14.789.000 đ/ha và gấp 2,88 lần so với sắn trồng thuần. Khi áp dụng biện pháp trồng đậu xanh xen sắn đều có lượng đất mất đi giảm hơn so với sắn trồng thuần 26,29%.  Đề nghị áp dụng mô hình đậu xanh xen sắn tại nơi có điều kiện tương tự ở các vùng đất đồi gò vùng Duyên HảiNamTrung Bộ.

Từ khóa: Mô hình trồng đậu xanh xen sắn, đất đồi gò, vùng Duyên hảiNamTrung bộ

Các bài báo khác
Số 14 (2010) Trang: 107-118
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 51-59
Tải về
Nguyễn Thanh Phương (2022) Trang: 371-378
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển
Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Lam Mỹ Lan, PGS.TS. Phạm Thanh Liêm (2021) Trang: 49-54
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
(2015) Trang:
Tạp chí: International Symposium-Aquatic product processing, Can Tho University, 7-9 Dec 2015
(2015) Trang:
Tạp chí: 7th Regional Aquafeed Forum, Feed and Feeding management for healthier aquaculture and profits, Can Tho University, 22-24 October, 2015
(2014) Trang: 10
Tạp chí: Symposium: Human Impacts on Oceanic Environment, Ecosystem and Fisheries, 11-13 November, 2014, Nagasaki, Japan
583 (2013) Trang: 241-268
Tạp chí: On-farm feeding and feed management in aquaculture
1 (2014) Trang: 171
Tạp chí: International Congress on the Biology of Fish
4 (2012) Trang: 75
Tạp chí: Rev in Aqua
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: J Comp Physiol B
75 (2012) Trang: 2454
Tạp chí: J. of Pro
86 (2011) Trang: 83
Tạp chí: Che
36 (2011) Trang: 738
Tạp chí: Mar Poli
1 (2010) Trang: 569
Tạp chí: FWPF
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Second International Symposium on Cage Aquaculture in Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...