Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Nguyễn Thanh Phương (2022) Trang: 371-378
Tạp chí: Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và Định hướng phát triển
Liên kết:

Nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã đạt nhiều thành tựu vượt bậc trong thời gian qua và là trụ cột quan trọng góp phần phát triển vùng và đất nước. Tuy nhiên, ngành cũng đang còn nhiều điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ và đẩy mạnh phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh mới với nhiều cơ hội to lớn cũng như không ít thách thức,
ngành nông nghiệp ĐBSCL cần những động lực tích cực để chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.
Trong thời gian qua đã có nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát phát triển bền vững ĐBSCL như: Nghị quyết 120/NQCP năm 2017 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, Quyết định Số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/1/2022 phê duyệt “Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, Quyết định 287/QĐ-TTg ngày 28/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, và đặc biệt là Nghị quyết Số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ V Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Từ các chủ trương, định hướng và mục tiêu đặt ra, nhiều giải pháp chung được đề xuất nhằm góp phần triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Các chủ trương và giải pháp định hướng đó sẽ là cơ sở quan trọng cho các cấp, các ngành chủ động trong cụ thể hóa và triển khai theo các kế hoạch dài hạn và trung hạn cho phát triển nông nghiệp của vùng ĐBSCL.

Các bài báo khác
Số 14 (2010) Trang: 107-118
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 239-244
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 51-59
Tải về
Chủ biên: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Lam Mỹ Lan, PGS.TS. Phạm Thanh Liêm (2021) Trang: 49-54
Tạp chí: Kỹ thuật nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm cải tiến và liên kết trong sản xuất
(2015) Trang:
Tạp chí: International Symposium-Aquatic product processing, Can Tho University, 7-9 Dec 2015
(2015) Trang:
Tạp chí: 7th Regional Aquafeed Forum, Feed and Feeding management for healthier aquaculture and profits, Can Tho University, 22-24 October, 2015
(2014) Trang: 10
Tạp chí: Symposium: Human Impacts on Oceanic Environment, Ecosystem and Fisheries, 11-13 November, 2014, Nagasaki, Japan
583 (2013) Trang: 241-268
Tạp chí: On-farm feeding and feed management in aquaculture
1 (2014) Trang: 171
Tạp chí: International Congress on the Biology of Fish
4 (2012) Trang: 75
Tạp chí: Rev in Aqua
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: J Comp Physiol B
75 (2012) Trang: 2454
Tạp chí: J. of Pro
86 (2011) Trang: 83
Tạp chí: Che
36 (2011) Trang: 738
Tạp chí: Mar Poli
1 (2010) Trang: 569
Tạp chí: FWPF
(2011) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Second International Symposium on Cage Aquaculture in Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...