Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 123-132
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/6/2014

Ngày chấp nhận: 04/8/2014

 

Title:

Applying quantitative methods in forecasting the Pangasius export volume

Từ khóa:

Dự báo, mô hình phân ly, san bằng số mũ Winters , dự báo kết hợp, sản lượng cá tra xuất khẩu

Keywords:

Forecasting, decomposition model, Winters? exponential smoothing, forecast combination, Pangasius export volume

ABSTRACT

The purpose of this study is to select an appropriate method that is used to forecast the amount of export Pangasius during the first six months of 2014. The forecasting was based on the statistical data from 2008 to 2013 at the seafoods export company in Mekong Delta. This paper focused on 3 quantitative forecasting methods: decomposition model, Winters? exponential smoothing and combined forecast. Holdout Period method was used in processing data analysis. These forecasting methods were evaluated by mean of absolute deviation and tracking signal. The results of study showed that the combinational forecasting model was suitable with data characteristics.

TóM TắT

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích lựa chọn phương pháp phù hợp để dự báo sản lượng cá tra xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2014 dựa vào số liệu thống kê trong giai đoạn 2008 ? 2013 tại một doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long. Bài báo này tập trung vào dự báo định lượng bằng ba phương pháp: mô hình phân ly, phương pháp san bằng số mũ Winters và mô hình kết hợp. Phương pháp Holdout Period được sử dụng trong quá trình phân tích dữ liệu. Các phương pháp dự báo được đánh giá thông qua chỉ số trung bình sai số tuyệt đối và tín hiệu theo dõi. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình kết hợp là thích hợp với đặc tính của dữ liệu.

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 180-189
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 27-32
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 80-85
Tải về
Proceedings 2nd November, 2018, ISBN: 978-93-87405--18-9 (2018) Trang: 1-4
Tạp chí: International Conference on Mechanical, Industrial and Production Engineering
11 (2016) Trang: 6754-6762
Tạp chí: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
1 (2016) Trang: 362-368
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật lần thứ 48
(2015) Trang: TI-18
Tạp chí: Ritektra, Design and Application of Technology Conference X 2015, August 13-14, 2015
3 (2015) Trang: 19-20
Tạp chí: VietNam Engineering Education Conference, Danang City March 16-17, 2015
(2014) Trang: 25
Tạp chí: Transformative Change: Educating Engineers to Innovate the Future of Vietnam, March 25-26, 2014 Ho Chi Minh City University of Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...