Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21a (2012) Trang: 180-189
Tải về

ABSTRACT

This study reviews the literature of the analytic hierarchy process (AHP) applications in supply chain management. A total of 70 papers published in high quality management journals from 1999 to 2009 are compiled and categorized by each element of supply chain; namely, supplier, manufacturer, distributor, and customer. The content of these papers are analyzed to solve the research objectives: (i) The application of AHP in supply chain management; (ii) Success factors of AHP implementation and (iii) The opportunities for future research. This review will help researchers and practitioners have a broader understanding regarding application of AHP in supply chain management.

Keywords: Analytic Hierarchy Process; Supply Chain Management; Literature Review

Title: A literature review of analytic hierarchy process applications in supply chain management

TóM TắT

Ba?i ba?o ca?o giơ?i thiê?u tô?ng quan vê? viê?c ư?ng du?ng phương pha?p phân ti?ch thư? bâ?c (Analytic Hierarchy Process ? AHP) trong qua?n ly? chuô?i cung ư?ng. Tâ?t ca? 70 ba?i ba?o đăng trên ca?c ta?p chi? uy ti?n trong li?nh vư?c qua?n ly? điê?u ha?nh tư? năm 1999 đê?n năm 2009 đươ?c thu thâ?p va? phân nho?m theo mô?i tha?nh phâ?n trong chuô?i cung ư?ng bao gô?m nha? cung câ?p, nha? sa?n xuâ?t, nha? phân phô?i va? kha?ch ha?ng.   Nô?i dung cu?a ca?c ba?i ba?o đươ?c phân ti?ch nhă?m hươ?ng đê?n gia?i quyê?t ca?c mu?c tiêu: (i) Ti?m hiê?u vê? ư?ng du?ng cu?a AHP trong qua?n ly? chuô?i cung ư?ng (ii) Yê?u tô? giu?p cho viêc a?p du?ng AHP tha?nh công va? (iii) Đi?nh hươ?ng nghiên cư?u trong tương lai. Nghiên cư?u na?y se? giu?p cho ca?c nha? nghiên cư?u va? ư?ng du?ng co? mô?t ca?i nhi?n sâu rô?ng hơn vê? a?p du?ng phương pha?p phân ti?ch thư? bâ?c trong qua?n ly? chuô?i cung ư?ng.

Từ khóa: phương pha?p phân ti?ch thư? bâ?c, qua?n ly? chuô?i cung ư?ng, tô?ng quan

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 123-132
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 27-32
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 80-85
Tải về
Proceedings 2nd November, 2018, ISBN: 978-93-87405--18-9 (2018) Trang: 1-4
Tạp chí: International Conference on Mechanical, Industrial and Production Engineering
11 (2016) Trang: 6754-6762
Tạp chí: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
1 (2016) Trang: 362-368
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật lần thứ 48
(2015) Trang: TI-18
Tạp chí: Ritektra, Design and Application of Technology Conference X 2015, August 13-14, 2015
3 (2015) Trang: 19-20
Tạp chí: VietNam Engineering Education Conference, Danang City March 16-17, 2015
(2014) Trang: 25
Tạp chí: Transformative Change: Educating Engineers to Innovate the Future of Vietnam, March 25-26, 2014 Ho Chi Minh City University of Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...