Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2016) Trang: 362-368
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật lần thứ 48
Liên kết:

Bài báo giới thiệu về việc ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (Analytic Hierarchy Process – AHP) kết hợp quy hoạch tuyến tính (Linear programming) trong lựa chọn nhà cung ứng và phân bổ đơn hàng. Phương pháp được thực hiện dựa trên bộ tiêu chí liên quan trực tiếp đến vấn đề lựa chọn các nhà cung ứng. Quá trình phân tích dựa trên số liệu thu thập được tại công ty chế biến hải sản tại Thành phố Cần Thơ để đánh giá 7 nhà cung cấp, kết quả đã lựa chọn được 3 nhà cung cấp với lượng hàng cần mua tương ứng với mỗi công ty phù hợp với bộ tiêu chí đặt ra. Nghiên cứu dựa trên trường hợp cụ thể này sẽ góp phần vào công việc quản lý mua hàng của các nhà quản lý doanh nghiệp có một phương pháp kỹ thuật phù hợp.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 123-132
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 180-189
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 27-32
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 80-85
Tải về
Proceedings 2nd November, 2018, ISBN: 978-93-87405--18-9 (2018) Trang: 1-4
Tạp chí: International Conference on Mechanical, Industrial and Production Engineering
11 (2016) Trang: 6754-6762
Tạp chí: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
(2015) Trang: TI-18
Tạp chí: Ritektra, Design and Application of Technology Conference X 2015, August 13-14, 2015
3 (2015) Trang: 19-20
Tạp chí: VietNam Engineering Education Conference, Danang City March 16-17, 2015
(2014) Trang: 25
Tạp chí: Transformative Change: Educating Engineers to Innovate the Future of Vietnam, March 25-26, 2014 Ho Chi Minh City University of Technology
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...