Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 80-85
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/08/2014

Ngày chấp nhận: 31/10/2014

Title:

Improving teaching methodology using undergraduate teaching assistants

Từ khóa:

Phương pháp giảng dạy, sinh viên trợ giảng, cải tiến

Keywords:

Teaching methodology, undergraduate teaching assistants, teaching methodology improvement

ABSTRACT

Undergraduate teaching assistants (UGTAs) have provided benefits in improving teaching methodology towards the learner-centered approach. Many higher education institutions (HEIs) in the developed countries have implemented undergraduate as teaching assistants with many useful practice ways to apply in the classroom. However, UGTAs models in Vietnamese universities have rarely applied and not considered appropriately. This paper focused on analyzing the procedure of the UGTAs selection process, training and management UGTAs. Furthermore, we also mentioned about the benefits of teaching assistants for lecturers, UGTAs themselves and students in courses served by UGTAs; and allocate the comments and suggestions of staff members and students on applying UGTAs models at Can Tho University.

TóM TắT

Sinh viên trợ giảng (SVTG) có nhiều đóng góp tích cực trong việc cải tiến phương pháp giảng dạy theo định hướng lấy người học làm trung tâm. ở các trường đại học có nền giáo dục phát triển trên thế giới, mô hi?nh na?y đa? đươ?c a?p du?ng rô?ng ra?i. Tuy nhiên, mô hình sinh viên trợ giảng tại các trường đại học ta?i Việt Nam còn rất mờ nhạt và chưa được quan tâm đúng mức. Bài viết này sẽ tập trung phân tích các vấn đề cần quan tâm trong việc tuyển chọn, tập huấn và quản lý sinh viên trợ giảng. Thêm vào đó, bài báo cũng đề cập đến lợi ích của công ta?c trợ giảng đối với giảng viên, bản thân sinh viên trợ giảng và sinh viên tham gia học phần có áp dụng sinh viên trợ giảng; và một số ý kiến đóng góp xung quanh việc áp dụng mô hình sinh viên trợ giảng tại Trường Đại học Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 123-132
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 180-189
Tải về
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 27-32
Tải về
Proceedings 2nd November, 2018, ISBN: 978-93-87405--18-9 (2018) Trang: 1-4
Tạp chí: International Conference on Mechanical, Industrial and Production Engineering
11 (2016) Trang: 6754-6762
Tạp chí: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
1 (2016) Trang: 362-368
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật lần thứ 48
(2015) Trang: TI-18
Tạp chí: Ritektra, Design and Application of Technology Conference X 2015, August 13-14, 2015
3 (2015) Trang: 19-20
Tạp chí: VietNam Engineering Education Conference, Danang City March 16-17, 2015
(2014) Trang: 25
Tạp chí: Transformative Change: Educating Engineers to Innovate the Future of Vietnam, March 25-26, 2014 Ho Chi Minh City University of Technology
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...