Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 132-137
Tạp chí: 2017 4th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, 24-25/11/2017, Hà Nội, Việt Nam
Liên kết:

In recent years there have been many proposals for automated applications in vegetable harvesting. There are two major challenges: estimation of yield and harvesting of fruit trees. This research proposes a new algorithm that allows accurate counting of the number of fruits on a tree to accurately estimate the output of a dragon fruit. The algorithm consists of the following main steps: image segmentation, boundary determination, shape analysis, and overlap analysis to count the number of dragon fruits per tree. Experimental results show that the algorithm can solve the problem of counting the correct number of fruits per tree to accurately estimate the yield of dragon fruit in the farm.

Các bài báo khác
(2019) Trang: 14-17
Tạp chí: The15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications (MITA2019)
(2017) Trang: 28-33
Tạp chí: 21st International Conference on Mechatronics Technology October 20 – 23, 2017 in Ho Chi Minh City, Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...