Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 28-33
Tạp chí: 21st International Conference on Mechatronics Technology October 20 – 23, 2017 in Ho Chi Minh City, Vietnam

One of the most serious problems confronted by the shrimp farming industry is the disease caused by yellow head virus (YHV). This research promotes an image processing algorithm to detect, identify and eliminate shrimp with yellow head virus from the Litopenaeus vannamei gathering lines. Besides, the study also gives the image processing algorithm that is embedded in Raspberry Pi 3 module with the support of the OpenCV library. First, the shrimp object is identified and separated from the background using the image segmentation technique and the boundary that surrounds the object. Then, identification of the diseased shrimp is analyzed based on a given color threshold. The experimental results show that the system can identify and accurately determine the coordinates of shrimp with the yellow head virus disease and send the information to the shrimp classification system.

Các bài báo khác
(2019) Trang: 14-17
Tạp chí: The15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications (MITA2019)
(2017) Trang: 132-137
Tạp chí: 2017 4th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, 24-25/11/2017, Hà Nội, Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...