Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 106-111
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 10/10/2014

Ngày chấp nhận: 26/02/2015

Title:

Studies on applying cold plasma technology for water treatment: A literature review

Từ khóa:

Xử lý nước, plasma lạnh, UV, ozone, phóng điện

Keywords:

Water treatment, cold plasma, UV, ozone, discharges

ABSTRACT

Plasma technology has been studied and applied for water treatment in recent years. This technology reveals many advantages compared to conventional methods such as chlorination, ozonation, and UV. The plasma technology efficiently destructs or inactivates bacteria and micro-organisms. Furthermore, plasma can oxidize organic compounds and inorganic pollutants in water. This paper reviews the method to generate cold plasma from dielectric barrier discharges in air and results of water treatment by this method. This paper also summarizes conventional methods for water treatment and suggests research trends on cold plasma for water treatment in Vietnamese condition.

TÓM TẮT

Công nghệ plasma đã và đang được nghiên cứu để ứng dụng trong lĩnh vực xử lý nước trong những năm gần đây. Công nghệ này có nhiều ưu điểm hơn so với các công nghệ truyền thống như clorine, ozone và UV. Plasma có hiệu quả cao trong khâu diệt hoặc bất hoạt vi khuẩn và vi sinh vật. Hơn nữa, plasma còn có khả năng ôxy hóa các hợp chất hữu cơ và vô cơ tồn tại trong nước. Bài báo này sẽ trình bày phương pháp tạo plasma lạnh từ phóng điện màn chắn trong không khí và các kết quả của việc xử lý nước bằng phương pháp này. Ngoài ra, bài báo cũng tóm tắt các phương pháp xử lý nước truyền thống và đề ra hướng nghiên cứu về plasma lạnh để xử lý nước trong điều kiện Việt Nam.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 9-16
Tải về
37 (2021) Trang: 93-100
Tạp chí: VNU Journal of Science: Mathematics – Physics
35 (2019) Trang: 1-15
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology
58 (2020) Trang: 56-69
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
27 (2020) Trang: 1698-1706
Tạp chí: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
3 (2019) Trang: 320-328
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
(2018) Trang:
Tạp chí: 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), Ho Chi Minh City University of Technology and Education, November 23-24, 2018
3 (88) (2015) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
7(104) (2016) Trang: 11-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
1(110) (2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
3(112) (2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
June 29 2014-July 3 2014 (2014) Trang: 1-4
Tạp chí: IEEE International Conference on Liquid Dielectrics, Bled, Slovenia, June 30 - July 3, 2014
1 (2013) Trang: 89
Tạp chí: 23rd NORDIC INSULATION SYMPOSIUM
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
20 (2013) Trang: 876
Tạp chí: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
1 (2012) Trang: 365
Tạp chí: proceeding of the international conference on electrical insulation and dielectric phenomena
19 (2012) Trang: 1593
Tạp chí: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
1 (2011) Trang: 262
Tạp chí: International Conference on Dielectric Liquids
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...