Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 9-16
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 11/09/2014

Ngày chấp nhận: 29/12/2014

Title:

A study on breakdown characteristics of the cold plasma chamber 

Từ khóa:

Plasma, điện áp phóng điện, cách điện, điện cực, cao áp

Keywords:

Plasma, breakdown voltage, insulation, electrodes, high voltage

ABSTRACT

This study presented breakdown characteristics and investigated the magnitude of the voltage forming plasma at frequency of 50 Hz. The breakdown chracteristics were studied with volume and surface breakdown. Experimental results revealed that the volume breakdown strength of air was only about 1-1,5 kVrms/mm. Tap water was quite good conductive and only withstood the voltage magnitude of 1,5 kVrms. The volume breakdown strength of a glass tube was higher than 18 kVrms/mm. However, the dry surface breakdown strength was around 0,48 kVrms/mm. When the surface of the glass tube was moistened with injection, the surface breakdown strength reduced to 0,44 kVrms/mm. When the applied voltage reached a value of around 9 kVrms, the appearance of cold plasma was observed. However, the complete breakdown through the glass tube thickness did not occurred. This showed that the plasma was successfully sustained. The length of surface insulation of a glass tube was calculated based on experimental data.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này trình bày đặc tính phóng điện của buồng plasma lạnh và khảo sát điện áp tạo plasma ở tần số 50 Hz. Đặc tính phóng điện được khảo sát thông qua các thí nghiệm về phóng điện đánh thủng và phóng điện bề mặt. Kết quả thí nghiệm chỉ ra rằng độ bền điện thể tích của không khí chỉ đạt khoảng 1-1,5 kVrms/mm. Nước máy dẫn điện khá tốt và chỉ chịu được điện áp tác dụng khoảng 1,5 kVrms. Độ bền điện thể tích của thủy tinh lớn hơn 18 kVrms/mm. Tuy nhiên, độ bền điện bề mặt khô của thủy tinh chỉ đạt khoảng 0,48 kVrms/mm. Khi bề mặt ống thủy tinh được phun ẩm dạng sương thì độ bền điện bề mặt giảm còn 0,44 kVrms/mm. Khi điện áp tác dụng đạt giá trị khoảng 9 kVrms, quan sát được sự xuất hiện của plasma lạnh. Tuy nhiên, sự phóng điện đánh thủng bề dày của thành ống thủy tinh đã không xảy ra và kết quả là plasma đã được duy trì. Chiều dài cách
điện bề mặt của ống thủy tinh đã được tính toán dựa trên các số liệu
thí nghiệm.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 106-111
Tải về
37 (2021) Trang: 93-100
Tạp chí: VNU Journal of Science: Mathematics – Physics
35 (2019) Trang: 1-15
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology
58 (2020) Trang: 56-69
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
27 (2020) Trang: 1698-1706
Tạp chí: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
3 (2019) Trang: 320-328
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
(2018) Trang:
Tạp chí: 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), Ho Chi Minh City University of Technology and Education, November 23-24, 2018
3 (88) (2015) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
7(104) (2016) Trang: 11-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
1(110) (2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
3(112) (2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
June 29 2014-July 3 2014 (2014) Trang: 1-4
Tạp chí: IEEE International Conference on Liquid Dielectrics, Bled, Slovenia, June 30 - July 3, 2014
1 (2013) Trang: 89
Tạp chí: 23rd NORDIC INSULATION SYMPOSIUM
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
20 (2013) Trang: 876
Tạp chí: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
1 (2012) Trang: 365
Tạp chí: proceeding of the international conference on electrical insulation and dielectric phenomena
19 (2012) Trang: 1593
Tạp chí: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
1 (2011) Trang: 262
Tạp chí: International Conference on Dielectric Liquids
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...