Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
35 (2019) Trang: 1-15
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology

Dầu cách điện gốc thực vật đã được ứng dụng thành công trong lĩnh vực cách điện cho các máy biến áp phân phối bởi vì dầu thực vật có khả năng phân hủy gốc thực vật hoàn toàn, độ bền điện cao, điểm chớp cháy cao và tương thích với giấy cách điện tốt hơn khi so sánh với dầu cách điện gốc khoáng. Tuy nhiên dầu thực vật vẫn có những điểm hạn chế như độ nhớt cao, điểm đông đặc cao, độ ổn định oxy hóa thấp và khả năng chống sự hình thành dòng điện tích nhanh thấp. Do đó đã có nhiều nghiên cứu được thực hiện để cải thiện các nhược điểm của dầu thực vật. Bài báo này sẽ tổng hợp các kết quả nghiên cứu quan trọng về đặc tính lý hóa của dầu thực vật cũng như các phương pháp được sử dụng để nâng cao hiệu quả sử dụng dầu thực vật trong thực tế làm nền tảng cho việc định ra hướng nghiên cứu về dầu cách điện thực vật ở Việt Nam.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 106-111
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 9-16
Tải về
37 (2021) Trang: 93-100
Tạp chí: VNU Journal of Science: Mathematics – Physics
58 (2020) Trang: 56-69
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
27 (2020) Trang: 1698-1706
Tạp chí: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
3 (2019) Trang: 320-328
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
(2018) Trang:
Tạp chí: 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), Ho Chi Minh City University of Technology and Education, November 23-24, 2018
3 (88) (2015) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
7(104) (2016) Trang: 11-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
1(110) (2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
3(112) (2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
June 29 2014-July 3 2014 (2014) Trang: 1-4
Tạp chí: IEEE International Conference on Liquid Dielectrics, Bled, Slovenia, June 30 - July 3, 2014
1 (2013) Trang: 89
Tạp chí: 23rd NORDIC INSULATION SYMPOSIUM
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
20 (2013) Trang: 876
Tạp chí: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
1 (2012) Trang: 365
Tạp chí: proceeding of the international conference on electrical insulation and dielectric phenomena
19 (2012) Trang: 1593
Tạp chí: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
1 (2011) Trang: 262
Tạp chí: International Conference on Dielectric Liquids
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...