Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (88) (2015) Trang: 20-25
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Liên kết:

Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu về hiện tượng dòng điện tích trong dầu khoáng trắng. Thí nghiệm được thực hiện với hệ thống điện cực mũi nhọn-bảng phẳng với khoảng cách điệnc cực là 8 cm dưới tác động của điện áp bước. Ảnh hưởng của độ lớn và cực tính của điện áp tác dụng lên hiện tượng dòng điện tích được khảo sát chi tiết. Điện áp tác dụng tăng làm thay đổi hình dạng và vận tốc di chuyển dòng điện tích dẫn đến hình thành các loại dòng điện tích khác nhau. Khi điện áp tác dụng vượt quá một giá trị ngưỡng, vận tốc dòng điện tích tăng đột ngột. Dòng điện tích dương di chuyển với vận tốc cao hơn nhưng có điện áp phóng điện và điện áp gia tốc nhỏ hơn so với dòng điện tích âm. Trong quá trình di chuyển của dòng điện tích, ghi nhận được sự xuất hiện của xung dòng điện và xung ánh sáng. Nguyên nhân gây chuyển từ dòng điện tích loại chậm sang nhanh được thảo luận.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 106-111
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 9-16
Tải về
37 (2021) Trang: 93-100
Tạp chí: VNU Journal of Science: Mathematics – Physics
35 (2019) Trang: 1-15
Tạp chí: VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology
58 (2020) Trang: 56-69
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
27 (2020) Trang: 1698-1706
Tạp chí: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
3 (2019) Trang: 320-328
Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology
(2018) Trang:
Tạp chí: 2018 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), Ho Chi Minh City University of Technology and Education, November 23-24, 2018
7(104) (2016) Trang: 11-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
1(110) (2017) Trang: 11-15
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
3(112) (2017) Trang: 34-37
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
June 29 2014-July 3 2014 (2014) Trang: 1-4
Tạp chí: IEEE International Conference on Liquid Dielectrics, Bled, Slovenia, June 30 - July 3, 2014
1 (2013) Trang: 89
Tạp chí: 23rd NORDIC INSULATION SYMPOSIUM
1 (2013) Trang: 39
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
20 (2013) Trang: 876
Tạp chí: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
1 (2012) Trang: 365
Tạp chí: proceeding of the international conference on electrical insulation and dielectric phenomena
19 (2012) Trang: 1593
Tạp chí: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation
1 (2011) Trang: 262
Tạp chí: International Conference on Dielectric Liquids
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...