Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 364-372
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, tại trường Đại học Huế ngày 08-10/12/2016
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm (i) Đánh giá sự xâm nhập mặn trên các sông chính của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, (ii) Xác định vùng sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. (iii) Đề xuâ't một sô' giải pháp giảm thiệt hại do mặn. Dữ liệu về độ mặn của 16 điểm nghiên cứu được ghi nhận từ tháng 01 đến tháng 6/2016 được dùng để nội suy thành lập bản đổ kết hợp với kết quả kiểm kê đất đai năm 2015 của cấp xã huyện Vũng Liêm. Kết quả cho thấy độ mặn trên 4%0 trên sông Cổ Chiên có 3 đợt mặn xuất hiện, đặc biệt tại cống Nàng Âm và vàm Vũng Liêm độ mặn từ 8 - 10%o và tại vàm Măng Thít ở mức 5,3%o vào giữa tháng 2/2016 - đỉnh mặn này chưa từng xuất hiện từ trước đến nay. Độ mặn trên 4%o đã ảnh hưởng đến 557,9 ha đất trổng lúa, 299,4 ha đâ't trổng cây ăn trái và 191,2 ha đất trồng cây hàng năm. Độ mặn 2 - 4%o đã tác động đến 4.687,2 ha đâ't trổng lúa, 2.161,4 ha đâ't trồng cây ăn trái và 30,0 ha đất nuôi trổng thủy sản. Kết quả diễn biến xâm nhập mặn trên địa bàn huyện cho thấy cần thiết phải rà soát, điều chỉnh lại các quy hoạch sử dụng đất của huyện, chuyển đổi cơ câu cây trổng, mùa vụ sản xuất và nghiên cứu áp dựng các giải pháp công trình cũng như quản lý hệ thông thủy lợi để phù hợp với các diễn biến cực đoan của hạn mặn.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 8-17
Tải về
(2019) Trang: 315-324
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
Số chuyên đề "Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu: thách thức và cơ hội Tháng 8/2018" (2018) Trang: 137-143
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(2018) Trang: 319-325
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...