Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 551-559
Tạp chí: Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2017
Liên kết:

Aims of the research were to: (i) assess of current status and effects of salinity intrusion on agricultural soil in Vinh Long province; (ii) identify factors that affect on the fertility of rice soils and mapping of s oil fertility degradation; (iii) suggest solutions to conserve land resources. In order to identify factors affecting on soil fertility and mapping of soil fertility decline, the research carried out some methos such as: participatory rural appraisal (PRA), describing soil profiles in the field, multiple criteria evaluation (MCE), analytic hierarchy process (AHP) and geographic information system (GIS). The results showed that: Saline intrusion has been occurring earlier and salty water has intruded deeper inside the mainland of Vinh Long province. Besides, the order of 11 factors affecting on soil fertility was determined. The map of soil fertility decline was also established with 04 levels: no decline, slight decline, moderate decline, severe decline. The research susggested some solutions to conserve land resources: the need for land management and investment policies to support farmers in agriculture areas where there has been severe decline soil fertility; support plant varieties and animal breeds suitable to each type of soil; increase using bio-fertilizers preparations to gradually replace chemical fertilizers minimize environmental impacts; to prioritize funding for land surveying and land evaluation.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 8-17
Tải về
(2019) Trang: 315-324
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
Số chuyên đề "Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu: thách thức và cơ hội Tháng 8/2018" (2018) Trang: 137-143
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(2018) Trang: 319-325
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...