Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số chuyên đề "Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu: thách thức và cơ hội Tháng 8/2018" (2018) Trang: 137-143
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Kết quả điều tra hiện trạng sử dụng đất và thống kê dữ liệu từ bản đồ đất năm 2014 và năm 2002 của tỉnh Vĩnh Long cho thấy sự thay đổi các kiểu sử dụng đất có thể làm thay đổi một số nhóm đất chính. Đề tài “Ảnh hưởng sự thay đổi kiểu sử dụng đất đến các nhóm đất ở tỉnh Vĩnh Long” được thực hiện nhằm đánh giá vai trò của cơ cấu sử dụng đất có sự ảnh hưởng đến sự thay đổi các nhóm đất của Vĩnh Long. Các nội dung thực hiện đề tài gồm: thống kê, đánh giá diện tích thay đổi của các nhóm đất và các loại đất. Kết quả cho thấy nhóm Fluvisols (đất phù sa) giảm diện tích 25.944,38 ha, nhóm Gleysols (đất glây) tăng 13.759,87 ha, nhóm Anthrosols (đất nhân tác) tăng 12.184,51 ha, nhóm Arenosols (đất cát) không thay đổi về diện tích và loại đất, nguyên nhân chủ yếu do thay đổi cơ cấu cây trồng trong năm từ lúa 2 vụ sang 3 vụ và đất trồng cây lâu năm. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học và cơ sở khai thác, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, định hướng quy hoạch sử dụng đất và đánh giá đất đai của tỉnh Vĩnh Long.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 8-17
Tải về
(2019) Trang: 315-324
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
(2018) Trang: 319-325
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...