Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 319-325
Tạp chí: Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2018 tại Viện địa lý tài nguyên thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/10/2018
Liên kết:

Aims of the research were to: (i) survey the land fluctuations in the urban areas by application of satellite image – Sentinel 2; (ii) Assess the capability of using Sentinel-2 in urban management. The research carried out some methods such as: processing and images analysis to establish the land urban map (according Nguyen Van Trung, 2010); Statistic and compare to observe fluctuation; or design and calculate area on the map by GIS. The result show that: in Cai Rang district, Sentinel-2 images have interpreted and established urban land map with total precision is 88.88% in 2015, Kappa index is 0,78 whereas total precision is 86%, Kappa index is 0,72 in 2018. Besides, there is a rapid increase in the urban land use of Cai Rang district. In addition, Hung Thanh and Phu Thu are two urban regions have highest areas and fluctuation land use. In contrast, Ba Lang district has smallest urban area. In this paper, the result reminded that: Sentinel-2 is a high solution (10 m) which has a free satellite image and suitable for detail researches. However, the bad climate impressed the quality images. It is difficult to have a correct images same time. It’s necessary to add a new index so that improve the exacting research.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 8-17
Tải về
(2019) Trang: 315-324
Tạp chí: Hội nghi ứng dụng GIS toàn quốc tại Trường Đại học Tây Nguyên, ngày 28/11/2019
Số chuyên đề "Phát triển nông nghiệp bền vững trong tác động của biến đổi khí hậu: thách thức và cơ hội Tháng 8/2018" (2018) Trang: 137-143
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...