Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 89-95
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Influence of  ?-glucans and vitamin C supplementation on growth performance in weanling pigs

Từ khóa:

Heo cai sữa, ?-glucan, vitamin C, tăng trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn

Keywords:

Weanling pigs, ?-glucan, vitamin C, growth performance, feed conversion ratio

ABSTRACT

The study was conducted on 36 weaning pigs of Yorkshire x Landrace crossbred group with an initial average weight of 9 kg/ head at Experimental Animal Unit and householders located in Hoa An village, Phung Hiep district, Hau Giang province. All the weaning was allocated to a randomized complete block design with 3 treatments of (i) basal diet (NT1), (ii) NT1 supplied with 300 mg ?-glucan/ head/ day (NT2), (iii) NT3 supplied with 150 mg ?-glucan and 300 mg vitamin C/ head/ day (NT3). After 9 weeks of the experiment, it indicated that (i) supplement of ?-glucan and vitamin C did not affect basic parameters such as body temperature and respiratory frequency of the weaner; (ii) average daily gain (g/head/day) in NT3 was higher than that in NT2 and NT1 (p<0,05); (iii) feed intake showed a light increment in NT2 and NT3 compared with the NT1 (p>0.05); and (iv) feed conversion ratio in NT3 was lowest (p<0.05). In conclusion, supplementation of ?-glucan or ?-glucan with vitamin C in the basal diet will significantly enhance gain, feed conversion efficiency as well as economic benefit in weaning pig production.

TóM TắT

Nghiên cứu được thực hiện tại Trại Chăn nuôi Thực nghiệm Hòa An và ở hộ chăn nuôi thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trên 36 con heo sau cai sữa giống lai Yorkshire x Landrace có khối lượng bình quân đầu thí nghiệm 9 kg/con. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 nghiệm thức. Các nghiệm thức gồm: (i) là khẩu phần cơ sở (KPCS) (NT1), (ii) KPCS có bổ sung 300 mg ?-glucan/ con/ ngày (NT2), (iii) KPCS có bổ sung 150 mg ?-glucan và 300 mg vitamin C/con/ngày (NT3). Sau 9 tuần thí nghiệm cho thấy (i) Bổ sung ?-glucan và vitamin C không ảnh hưởng đến những chỉ tiêu sinh lý cơ bản (thân nhiệt và nhịp thở) của heo sau cai sữa; (ii) Mức tăng khối lượng bình quân (g/con/ngày) của nghiệm thức bổ sung ?-glucan và vitamin C (318,4) cao hơn nghiệm thức chỉ bổ sung ?-glucan (315,6) và đối chứng không bổ sung (270,2) (p<0,05); (iii) Lượng thức ăn tiêu thụ tuy có tăng ở các nghiệm thức thí nghiệm so với đối chứng nhưng không ý nghĩa (p>0,05); và (iv) Hệ số chuyển hóa thức ăn của heo bổ sung ?-glucan và vitamin C (1,63) là thấp nhất (p<0,05). Như vậy, việc bổ sung ?-glucan và vitamin C giúp tăng khả năng tăng trọng, tăng khả năng lợi dụng thức ăn ở heo con hơn so với nhóm đối chứng không bổ sung, cho hiệu quả kinh tế cao trong chăn nuôi heo sau cai sữa.

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 101-108
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 161-168
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 213-218
Tải về
(2015) Trang: 743-750
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
(2011) Trang:
Tạp chí: International Conference Live stock production, climate change and resource depletion - MEKARN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...