Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 10 (2008) Trang: 161-168
Tải về

ABSTRACT

The experiment was conducted with 54 pigs, average initial weight of 30 kgs. The experiment was designed as a randomized complete block with 3 factors: (1) breed - 3 breeds including YL, LY and DYL, (2) temperature - 3 levels: 25oC, 29oC and normal environment temperature , (3) sex: 2 sexes including female and castrated male.

The results showed that the basic blood values including WBC, RBC, HGB of pigs during the period of 30 kg bodyweight were affected by the raising temperature more strongly than those of the pigs during the mature period (90 kgs); otherwise, the blood protein values were affected by the raising temperature more strongly during the mature period in comparison with the period of 30 kg bodyweight.

The breed factor affected only HCT, PLT during both two period of 30 kgs and 90 kgs, but did not affect other parameters. There was no difference in the physiological blood values of the female and castrated male pigs.

The physiological blood values of pigs were changed significantly during the period of 30 kg bodyweight comparing with the period of 90 kg bodyweight.

Keywords: Breed, enviroment temperature, sex, biochemical values of blood

Title: Effects of ambient temperature, breeds and sexes on some physiological and biochemical blood values of pigs raised in CTU experimenmtal farm

TóM TắT

Thí nghiệm đựơc tiến hành trên 54 con heo với trọng lựơng trung bình đầu thí nghiệm là 30 kg. Heo được bố trí theo thừa số khối hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 3 nhân tố:

- Giống với 3 loại YL,LY, DYL.

- Nhiệt độ với 3 mức độ 25oC, 29oC, nhiệt độ môi trường.

- Phái tính với 2 loại heo đực thiến, cái.

Kết quả cho thấy heo ở giai đoạn 30kg có các chỉ tiêu sinh lý máu cơ bản như số lượng bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC), hàm lượng hemoglobin (HGB) chịu ảnh hưởng của nhiệt độ chuồng nuôi rõ hơn ở heo trưởng thành (90kg) trong lúc các chỉ tiêu protein  máu thì ngược lại: heo trưởng thành chịu ảnh hưởng nhiệt độ chuồng nuôi rõ hơn.

Yếu tố giống heo chỉ ảnh hưởng đến chỉ tiêu dung tích hồng cầu (HCT), số lượng tiểu cầu (PLT) ở cả hai giai đoạn 30kg và 90kg. Các chỉ số khác không chịu ảnh hưởng đáng kể bởi giống heo.

Không thấy sự khác biệt về các chỉ tiêu sinh lý máu heo giữa heo cái và heo đực thiến.

Các chỉ tiêu sinh lý máu heo thay đổi có ý nghĩa khi heo ở giai đoạn 30kg so với giai đoạn 90kg.

Các bài báo khác
Số 09 (2008) Trang: 101-108
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 213-218
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 89-95
Tải về
(2015) Trang: 743-750
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
(2011) Trang:
Tạp chí: International Conference Live stock production, climate change and resource depletion - MEKARN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...