Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 101-108
Tải về

ABSTRACT

The total number of Sind-crossbred cattle inspected was 699 heads. For the appearance characteristics, the excellent class of cows was 27.23%, and very good, good and fair classes were 21.05, 19.91, and 31.81%, respectively. The excellent class of bulls was 62.82% and the very good, good and fair classes were 11.54, 11.54, and 14.10%, respectively. About the classification by growth rate of the first litter cows, the excellent class was 25.86%, and very good, good and fair classes were 24.14, 20.69, and 29.31%, respectively. In 19 bulls from 24 to 35 months of age, the excellent, very good and good classes were 15.79, 26.32 and 57.89%, respectively. According to the results, the appearance characteristics of the Sind-crossbred cattle in Vinh Long province was good, however there were still some basic weaknesses of small size, short legs, under-developed hump and dewlap and un-proportional big belly. For the growth rate, the percentages of excellent and very good cattle classified were low because the breed quality was not good, and the feeding conditions did not meet the requirements of the crossbred cattle.

Keywords: Appearance, Growth rate, Inspection, Sind-crossbred cattle

Title: Inspecting of sind-crossbred cattle in Vinh Long province

TóM TắT

Tổng số bò được giám định là 699 con, trong đó có 78 bò đực, 437 bò cái, 78 bê đực và 106 bê cái. Về xếp cấp  ngoại hình, số bò cái đạt cấp kỷ lục chiếm 27,23%, đặc cấp 21,05%, cấp I 19,91% và cấp II là 31,81%. Về bò đực có tỉ lệ bò đạt 62,82%, 11,54; 11,54% và 14,10% lần lượt là cấp kỷ lục, đặc cấp, cấp I và cấp II. Về xếp cấp sinh trưởng, ở bò cái đẻ lứa 1 đạt 25,86%, 24,14%, 20,69% và 29,31% lần lượt là cấp kỷ lục, đặc cấp, cấp I và cấp II. ở bò đực từ 24-35 tháng tuổi đạt 15,79%, 26,32% và 57,89% cho cấp kỷ lục, đặc cấp và cấp I. Qua đó chúng tôi nhận thấy ngoại hình đàn bò lai Sind tỉnh Vĩnh Long khá tốt nhưng vẫn có một số nhược điểm cơ bản như: tầm vóc nhỏ, bốn chân thấp; u, yếm và dậu kém phát triển; bụng to không cân đối với ngoại hình. Về sinh trưởng, số bò đạt cấp kỷ lục và đặc cấp thấp do chất lượng giống chưa tốt, nuôi dưỡng kém, không đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho bò lai.

Từ khoá: Bò lai Sind, Giám định, Ngoại hình, Sinh trưởng

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 161-168
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 213-218
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 89-95
Tải về
(2015) Trang: 743-750
Tạp chí: Hội nghị khoa học toàn quốc Chăn nuôi-Thú y, Trường Đại học Cần Thơ, 28-29/4/2015
(2011) Trang:
Tạp chí: International Conference Live stock production, climate change and resource depletion - MEKARN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...