Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
08 (2019) Trang: 11-18
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
Liên kết:

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 sẽ được sửa đổi bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung mười ba nội dung của Luật Tổ chức Chính phủ hiện nay với bốn điều (Dự thảo ngày 25/01/2019). Các nội dung sửa đổi, bổ sung này là cần thiết, kịp thời và hợp lý. Ngoài các vấn đề đã được Dự thảo đề cập, tác giả kiến nghị thêm một số vấn đề bao gồm: i) việc Quốc hội quy định cơ cấu của Chính phủ ở đầu nhiệm kỳ; ii) tổ chức của Chính phủ và bộ, cơ quan ngang bộ; iii) quy định về biểu quyết của tập thể Chính phủ; iv) kỹ thuật lập pháp ở một số quy định. 

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 157-162
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...