Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2019) Trang: 41-49
Tạp chí: Nhân lực khoa học xã hội
Liên kết:

Việc xác định giá trị pháp lý của một văn bản trong hệ thống văn bản giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính nghiêm minh, thống nhất trong việc ban hành và áp dụng pháp luật. Tuy nhiên, các quy định pháp luật hiện hành lại thiếu những quy định rõ ràng trong việc xác định thứ bậc hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật. Bài viết đề xuất một số nguyên tắc để xác định thứ bậc hiệu lực pháp lý của các văn bản quy phạm pháp luật hiện nay, đồng thời mở rộng việc xác định thang bậc hiệu lực cho toàn bộ hệ thống văn bản từ các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước đây, văn bản quy phạm pháp luật hiện nay và các văn bản giá trị pháp luật khác.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 157-162
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...