Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 25-32
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 30/01/2015

Ngày chấp nhận: 24/04/2015

Title:

Experiments for estimating workload of Moodle online quiz service

Từ khóa:

Thi trắc nghiệm khách quan, Moodle, Moodle quiz, kiểm tra trực tuyến, tải, quá tải

Keywords:

Objective test, Moodle, Moodle quiz, Online test, Workload, Load, Overloaded

ABSTRACT

Moodle Quiz is a module of Moodle - a learning management system. Moodle Quiz can help a teacher implement assessments of student learning outcomes in the form of online objective tests easily, quickly, and economically. The functionalities of the Moodle Quiz are stable and have no errors. However, when the number of exam participants is large, the Moodle Quiz often falls into overload. This situation prevents the exam participants from accomplishing their tests and makes examinations fail. This paper will present the result of our research on finding the relation between the workload imposed on Moodle corresponding to a number of users concurrently participating in Moodle Quiz. This result of the research can be used to determine the hardware infrastructure needed for a Moodle system to safely serve a number of users that concurrently participates in the tests on Moodle Quiz.

TÓM TẮT

Moodle Quiz là một môđun của hệ thống quản lý học tập trực tuyến mã nguồn mở Moodle. Moodle Quiz có thể giúp những người giảng dạy triển khai hoạt động đánh giá kết quả học tập của người học bằng hình thức trắc nghiệm khách quan trực tuyến một cách dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm. Các chức năng của Moodle Quiz hầu như hoạt động ổn định không phát sinh lỗi. Tuy nhiên khi số lượng người tham gia thi đồng thời lớn, hệ thống triển khai Moodle Quiz thường dễ rơi vào tình trạng quá tải, người tham gia thi không thể thực hiện được bài thi của mình, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỳ thi. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về việc xác định mối quan hệ giữa tải sinh ra tương ứng với một số lượng người dùng tham gia thi trực tuyến trên Moodle. Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở cho việc xác định hạ tầng phần cứng cần cung cấp cho Moodle đủ để đáp ứng một lượng người dùng thi trực tuyến đồng thời của một kỳ thi nào đó nhằm đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn.

Các bài báo khác
(2014) Trang: 175-180
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông-Đắk Lắk,30-31/10/2014
(2014) Trang: 220-224
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XVII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông-Đắk Lắk,30-31/10/2014
8 (2016) Trang: 169-176
Tạp chí: International Journal of Computer and Electrical Engineering (IJCEE)
(2016) Trang: Article 72:
Tạp chí: IMCOM '16 The 10th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication Danang, Viet Nam — January 04 - 06, 2016
(2013) Trang: 115-121
Tạp chí: Hội nghị Khoa Học Công Nghệ Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), -  Huế, ngày 20 – 21/6/2013
(2013) Trang: 243-250
Tạp chí: Hội nghị Khoa Học Công Nghệ Quốc gia lần thứ VI về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), -  Huế, ngày 20 – 21/6/2013
(2013) Trang: 149-157
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI - Một số vấn đề chọn lọc của Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đà nẵng , 14-15/11/2013
(2013) Trang: 87-94
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVI - Một số vấn đề chọn lọc của Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông - Đà nẵng , 14-15/11/2013
1 (2013) Trang: 320
Tác giả: Ngô Bá Hùng
Tạp chí: SOICT 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...