Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2019) Trang: 35-38
Tạp chí: THE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Liên kết:

This research investigates the physical and mechanical properties of mortar incorporating fly ash (FA), which is by-product of Duyen Hai thermal power plant. Six mixtures of mortar are produced with FA at level of 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, and 50% (by volume) as cement replacement and at water-to-binder (W/B) of 0.5. The flow, density, compressive strength, flexural strength, and water absorption tests are made under relevant standard in this study. The results have shown that the higher FA content increases the flow of mortar but significantly decreases the density of mixtures. The water absorption and setting time increases as the samples incorporating FA. Compressive strength of specimen with 10% FA is approximately equal to control specimen at the 91-day age. The flexural strength of specimen ranges from 7.97 MPa to 8.94 MPa at the 91-day age with the best result for samples containing 10% and 20% FA.

Các bài báo khác
608 (2018) Trang: 181-184
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
6 (2019) Trang: 5-7
Tạp chí: University Of DaNang, journal of science and technology
87 (2016) Trang: 78-85
Tạp chí: Construction and Building Materials
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...