Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2019) Trang: 5-7
Tạp chí: University Of DaNang, journal of science and technology
Liên kết:

This study investigates the application of unground rice husk ash (URHA) as fine aggregate in mortar. Mortar samples, which typically have 0-50% URHA as the total aggregate volume, is prepared to achieve the green development of construction material industry. Mixtures are designed in accordance with waterto-binder (W/B) ratios of 0.5 and aggregate-to-binder (A/B) ratios of 2.6. A number of indicators for assessment of influence of URHA on mortar are conducted by determination of bulk density, water absorption, length change, compressive and flexural strength. Result shows that compressive strength rises with increases in the percentage of RHA up to 30% replacement. Addition of URHA significantly decreases density but slightly increases water absorption. The analysis results indicate that the utilization of URHA has positively affects the producing green mortar in the future and URHA can be used for low-medium cost material.

Các bài báo khác
608 (2018) Trang: 181-184
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
6 (2019) Trang: 35-38
Tạp chí: THE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
87 (2016) Trang: 78-85
Tạp chí: Construction and Building Materials
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...