Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
608 (2018) Trang: 181-184
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
Liên kết:

The effect of urice husk ash (RHA) on performance of unfired brick (UB) is investigated in this study. UB is used RHA as natural fine aggregate with a constant amount of cement follow water-to-binder ratio (W/B) of 0.5 and aggregate-to-binder (A/B) of 3. A pressure changing around 25 MPa is applied to make the bricks with size of 40×80×180mm through the extrusion technique. The bulk density, water absorption, compressive and flexural analyses are performed to determine the properties of UB in accordance with the Vietnamese standards. Consequently, the 28-day compressive strength and flexural strength ranged from 18.1 to 42.1 MPa and from 6 to 14.4 MPa, respectively. Furthermore, RHA addition significantly decreased the bulk density of UB. Excepted brick with 60% RHA, the water absorption of all samples is lower than 16% which meet the requirement of Vietnamese standards.

Các bài báo khác
6 (2019) Trang: 5-7
Tạp chí: University Of DaNang, journal of science and technology
6 (2019) Trang: 35-38
Tạp chí: THE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
87 (2016) Trang: 78-85
Tạp chí: Construction and Building Materials
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...