Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
608 (2018) Trang: 90-92
Tạp chí: Tạp chí Xây dựng Việt Nam
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm phân tích những ảnh hưởng của tro trấu thô đến cường độ và khối lượng thể tích của vữa xây dựng. Sáu hỗn hợp vữa được chuẩn bị với các hàm lượng tro trấu từ 0% đến 60% thể tích cốt liệu nhỏ. Các thí nghiệm về cường độ nén, cường độ uốn và khối lượng thể tích được thực hiện theo TCVN tương ứng. Sự thêm vào tro trấu thô thay thế cát đã làm giảm đáng kể khối lượng thể tích của vữa. Bên cạnh đó, cường độ nén ở 28 ngày tuổi đối với vữa sử dụng cát nghiền và vữa sử dụng cát sông giao động tương ứng từ động từ 28.9 đến 32.7 MPa và 30.8 đến 36.1 MPa. Kết quả cho thấy hàm lượng tối ưu tro trấu thô thay thế cát vào khoảng 20-30% thể tích cốt liệu ảnh hưởng tích cực với cường độ chịu nén và uốn của cả vữa cát nghiền và cát sông.

Các bài báo khác
608 (2018) Trang: 181-184
Tạp chí: Vietnam Journal of Construction
6 (2019) Trang: 5-7
Tạp chí: University Of DaNang, journal of science and technology
6 (2019) Trang: 35-38
Tạp chí: THE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
87 (2016) Trang: 78-85
Tạp chí: Construction and Building Materials
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...