Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 84-93
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/04/2013

Ngày chấp nhận: 22/08/2013

 

Title:

Factors impacting to development of SMEs inSocTrangProvince

Từ khóa:

DNNVV, lợi thế cạnh tranh, nguồn lực

Keywords:

SMEs, competitive advantage, resource

ABSTRACT

The assessment of the status-quo of small and medium enterprises (SMEs) in Soc Trang Province, Vietnam, based on "five competitive forces" approach of Porter (1985), aims to analyze the comparative advantage and the competitive advantage of SMEs. SWOT analysis and direct interviews were carried out with 349 representatives of SMEs (including cooperatives and household family business), leaders of the departments  at the provincial, district and commune levels, in combination with expert interviews, group discussion and workshops. The research results report on (1) the contribution of SMEs in the province's socio-economic development, (2) the competitiveness of SMEs, (3) using the resources of local businesses, (4) environmental issues related to SMEs, (5) the policies related to SME development, and (6) analysis of competitive and comparative advantages. Finally, feasible solutions are suggested for SMEs? development in terms of increasing the production value, exports, job creation, income improvement and community development.

TóM TắT

Đánh giá thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Sóc Trăng dựa vào cách tiếp cận ?5 nguồn lực cạnh tranh? của Porter (1985) để phân tích lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh của các DNNVV, công cụ phân tích SWOT và pho?ng vâ?n trư?c tiê?p 349 đại diện có liên quan đến hoạt động DNNVV tỉnh Sóc Trăng bao gồm các DNNVV (kể cả hợp tác xã và hộ kinh doanh gia đình), lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh/huyện và xã, phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn nhóm và hội thảo. Nghiên cứu đi sâu phân tích (1) Đóng góp của DNNVV trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, (2) Chỉ số năng lực cạnh tranh của DNNVV, (3) Sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp và của địa phương, (4) Vấn đề môi trường có liên quan DNNVV, (5) Những chính sách có liên quan đến phát triển DNNVV, và (6) Phân tích lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh. Cuối cùng nghiên cứu còn đề cập đến các giải pháp phát triển DNNVV nhằm tăng giá trị sản xuất, xuất khẩu, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và phát triển cộng đồng.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 16-23
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 22-30
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 24-31
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 256-268
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 28-37
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 71-78
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 95-104
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
ISSN 2734-9888 (2022) Trang: 33-41
Tạp chí: Bộ xây dựng
2 (2022) Trang: pp. 14-37
Tạp chí: International Journal of Education, Business and Economics Research (IJEBER)
2 (2022) Trang: pp. 38-55
Tạp chí: International Journal of Education, Business and Economics Research (IJEBER)
5 (2022) Trang: PP 114-124
Tạp chí: American International Journal of Business Management (AIJBM)
15 (2020) Trang: 56-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Số 11 (108) (2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
1 (74) (2017) Trang: 101-108
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
21 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Nông nghiệp & phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 192
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...