Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 16-23
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/08/2014

Ngày chấp nhận: 31/12/2014

Title:

Study on the garlic value chain in Ninh Thuan Province

Từ khóa:

Tỏi, chuỗi giá trị, giá trị gia tăng, giá trị gia tăng thuần

Keywords:

Garlic, value chain, value added, net value added

ABSTRACT

The study is conducted through surveying 70 actors along garlic marketing channel in Ninh Hai and Ninh Phuoc in Ninh Thuan province, including 7 variety suppliers, 7 agricultural material suppliers, 20 growers, 6 collectors within the province, 15 wholesalers and 14 retailers in and outside the province, and 1 supper market outside the province. The study applies the theories of value chain and competitive advantage analysis. The research results show that there are two main marketing channels in the garlic value chain: 1) product is sold to the wholesalers within the province (70% of total garlic) and 2) product is sold to the retailers within the province, and that the biggest problem is the actors’ market access capacity. However, this is also opportunity for increasing profit of the garlic value chain. Finally, there are four main solutions for upgrading the garlic value chain in Ninh Thuan province, including: enlarging areas for garlic, upgrading marketing and production capacity for garlic growers, reorganizing garlic distribution system and developing garlic processing field.

TÓM TẮT

Nghiên cứu khảo sát 70 tác nhân tham gia chuỗi giá trị tại 2 huyện Ninh Hải và Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, bao gồm 7 nhà cung cấp cây giống, 7 nhà cung cấp vật tư nông nghiệp, 20 hộ trồng, 6 thương lái trong tỉnh, 15 chủ vựa và nhà buôn sỉ trong và ngoài tỉnh, 14 nhà bán lẻ trong và ngoài tỉnh và 1 siêu thị ở ngoài tỉnh. Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở phương pháp tiếp cận liên kết chuỗi giá trị và phân tích lợi thế cạnh tranh ngành hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chuỗi giá trị hiện tại có 2 kênh phân phối chính: 70% lượng tỏi được bán cho những người buôn sỉ và chủ vựa trong tỉnh và 20% bán cho những thương lái trong tỉnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy điểm nghẽn lớn nhất của chuỗi giá trị tỏi của Ninh Thuận là khả năng tiếp cận thị trường của các tác nhân tham gia trong chuỗi còn hạn chế. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để làm gia tăng lợi nhuận của chuỗi giá trị tỏi. Kết quả nghiên cứu đưa ra 4 nhóm giải pháp chính để nâng cấp chuỗi giá trị tỏi của Ninh Thuận, bao gồm: mở rộng diện tích trồng tỏi; nâng cao năng lực sản xuất và thị trường cho các hộ sản xuất tỏi; tổ chức lại hệ thống phân phối và phát triển ngành chế biến tỏi.

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 22-30
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 24-31
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 256-268
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 28-37
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 71-78
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 84-93
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 95-104
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Số 11 (108) (2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
1 (74) (2017) Trang: 101-108
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
21 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Nông nghiệp & phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 192
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...