Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 02 (2004) Trang: 24-31
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về

ABSTRACT

Tra Vinh has tried to make used of many foreign aids projects accompanied with many domestic projects, such as 135, 120, 35, so on?aiming at carrying out the activities relative to improved rural livelihood issues.  And, the results derived from these activities led to a significant decrease in the rate of poor household, especially for the Khmer poor households.  It is very sure that this gain has a significantly positive contributions from 333 foreign aids projects from 1992-2000.  This study shows that the foreign aids projects are considered as an very important resource for implementing the hunger eradication and poverty reduction strategy of Tra Vinh province, because they contributed about USD 50 million to the poverty reduction activities.With this financial resource, many schools, irrigartion and rural transportation systems were built at communities, especially at poor communities.  The foreign aids projects were also evaluated that they brought to many opportunities for local staffs who participated in implementing the projects in upgrading professional knowledge, and helping them to approach with advanced technologies.  In addition, the foreign aids projects also helped participating staffs change their own operation on management and coordination.  However, to increase benefits resulted from the foreign aids projects, Tra Vinh needs to increase community?s participation much more in steps of project implementing process, and to have a special attention to local personal development, and to improve and reinforce monitoring exercises in process of project management and coordination.

Keywords: Foreign Aids; Hunger Eradication and Poverty Reduction; Financial Resource; Beneficiary;CapacityBuilding; Participation; Community; Management and Coordination; Human Resource.

Title: Impact Evaluation of Foreign Aids Projects on Hunger Eradication and Poverty Reduction Activity inTra Vinh Province,Viet Nam.

TO?M TĂ?T

Trà Vinh đã tận dụng nhiều dự án viện trợ nước ngoài để thực hiện chưng tri?nh xo?a đo?i gia?m nghe?o va? nâng cao mức sống người dân ở vùng nông thôn.  Tư? đo? tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đặc biệt la? người Khmer.  Những dự án viê?n trơ? nươ?c ngoa?i được xem là một nguồn lực rất quan trọng trong hoạt động xo?a đói giảm nghèo của tỉnh vơ?i 333 dư? a?n va? sô? vô?n khoa?ng 50 triệu đô la Mỹ.  Với nguồn lực tài chánh này, đã có nhiều trường học, hệ thống thủy lợi và giao thông nông thôn đã được xây dựng tại các cộng đồng va? các cộng đồng nghèo.  Bên ca?nh đo? như?ng dự án na?y mang lại nhiều cơ hội kha?c như: nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật va? đã thay đổi được cách thức quản lý và điều phối trong công việc của cán bộ địa phương.  Vâ?n đê? đă?t ra la? phải phát huy hơn nữa tính tham gia của cộng đồng, đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực cho địa phương, củng cố và gia tăng khâu giám sát trong quá trình thư?c thi dự án đê? pha?t huy hơn nư?a lơ?i i?ch cu?a ca?c chương tri?nh viê?n trơ? na?y.

Từ khóa: Viện trợ nước ngoài; Xo?a đói giảm nghèo; Nguồn lực tài chánh; Đối tượng hưởng lợi; Nâng cao năng lực; Tính tham gia; Cộng đồng; Quản lý và điều phối; Nguồn nhân lực.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 16-23
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 22-30
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 256-268
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 28-37
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 71-78
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 84-93
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 95-104
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
ISSN 2734-9888 (2022) Trang: 33-41
Tạp chí: Bộ xây dựng
2 (2022) Trang: pp. 14-37
Tạp chí: International Journal of Education, Business and Economics Research (IJEBER)
2 (2022) Trang: pp. 38-55
Tạp chí: International Journal of Education, Business and Economics Research (IJEBER)
5 (2022) Trang: PP 114-124
Tạp chí: American International Journal of Business Management (AIJBM)
15 (2020) Trang: 56-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Số 11 (108) (2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
1 (74) (2017) Trang: 101-108
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
21 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Nông nghiệp & phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 192
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...