Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 05 (2006) Trang: 95-104
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về

Abstract

There have been changes in artemia farming pattern  in Vinh Chau from 1989. Currently, the farming patterns with 2-cycles monoculture and integration of artemia and salt are dominant. Advantages of artemia business and production are as follows: high quality, getting some traditional markets, cheap labor rent, farmers? high experience in production, suitable natural condition for artemia production, high demand for artemia product, and technological supports from Can Tho university and Research institutes No II. However, this industry also has some disadvantages, such as  weak trading promotion, high production cost, lack of economic connection between producers and domestic investors, farmers having not enough working capital for production, high competition of imported artemia products,worse weather, unstable price of artemia.     

Key words: Artemia; Biomass Artemia; Farming Pattern; Advantage; Disadvantage

Title: Advantages and Disadvantages of Artemia Industry in Vinh Chau District, Soc Trang Province

Tóm tắt

Từ năm 1989 đến nay đã có những thay đổi trong mô hình sản xuất artemia ở Vĩnh Châu. Hiện tại, mô hình nuôi artemia với hai chu kỳ và nuôi artemia kết hợp với làm muối đang được áp dụng phổ biến tại Vĩnh Châu. Những thuận lợi của ngành sản xuất này bao gồm: chất lượng trứng bào xác cao, đã có một vài thị trường truyền thống, giá cả lao động rẻ, kinh nghiệm sản xuất của người nuôi cao, điều kiện nuôi thích hợp, nhu cầu thị trường cao và có được sự hỗ trợ kỹ thuật của trường Đại Học Cần Thơ và Viện Nghiên Cứu Thủy Sản II. Tuy nhiên, ngành sản xuất này cũng cũng có một số cản trở và khó khăn như sau: xúc tiến thương mại còn hạn chế, chi phí sản xuất cao, thiếu sự nối kết kinh tế giữa người nuôi và các nhà đầu tư, người nuôi thiếu vốn lưu động cho sản xuất, sản phẩm cạnh tranh,  thời tiết trở nên bất lợi hơn cho sản xuất và giá cả thị trường không ổn định.   

Từ khoá: Trứng bào xác Artemia; Artemia sinh khối; mô hình canh tác; thuận lợi; Khó khăn

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 16-23
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 22-30
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Số 02 (2004) Trang: 24-31
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 256-268
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 28-37
Tác giả: Nguyễn Phú Son
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 71-78
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 84-93
Tải về
ISSN 2734-9888 (2022) Trang: 33-41
Tạp chí: Bộ xây dựng
2 (2022) Trang: pp. 14-37
Tạp chí: International Journal of Education, Business and Economics Research (IJEBER)
2 (2022) Trang: pp. 38-55
Tạp chí: International Journal of Education, Business and Economics Research (IJEBER)
5 (2022) Trang: PP 114-124
Tạp chí: American International Journal of Business Management (AIJBM)
15 (2020) Trang: 56-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Số 11 (108) (2019) Trang: 188-195
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
1 (74) (2017) Trang: 101-108
Tạp chí: Khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam
21 (2013) Trang: 3
Tạp chí: Nông nghiệp & phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 192
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế-xã hội
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...