Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 19-25
Tác giả: Lê Cảnh Dũng
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/01/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

Profit maximization from agriculture for farmed household in full protected dike system areas in Chau Phu district, An Giang province

Từ khóa:

Thâm canh lúa, hoa màu, trồng cỏ-nuôi bò, tối đa hóa lợi nhuận, solver

Keywords:

Intensive rice, upland crop, grassing ? raising cow, profit maximization, solver

ABSTRACT

Agricultural diversification is a potential solution to improve profit as well as reduce environmental impact of monoculture intensive rice practiced in full-protected dike system areas in the upper Mekong Delta provinces. This research is firstly to analyze profit of dominant farming systems of triple rice crop, upland crop and grassing combined with raising cow in Chau Phu district, An Giang province. Secondly, a solver function in MS Excel is explored to find the best combinations of land area and labour to maximize household profit. Results showed that: (i) small households, who have land area of around 0,5 ha and their labour availability ranged from 1 to 3, can maximize their profit by concentrating on upland crop and grass in combining with raising cow; (ii) those who have bigger land area, ranged from 1 to 2 ha, can maximize their profit by practicing upland crop in associating with raising cow up to 4 heads in a certain land while most land should devote to rice production. To ensure the profit maximization could be achieved, public services of extension and marketing system should be improved that could better help farmers sell their diversed farming products.

TóM TắT

Đa dạng hóa cây trồng và vật nuôi ngoài lúa là giải pháp tiềm năng để gia tăng lợi tức và giảm thiểu ảnh hưởng môi trường khi chỉ thâm canh lúa 3 vụ vùng đê bao khép kín ở các tỉnh đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu này trước hết phân tích lợi nhuận của các mô hình canh tác chủ lực như lúa, hoa màu, trồng cỏ nuôi bò trong khu vực huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thứ đến, công cụ solver trong MS Excel được sử dụng để tìm ra các tổ hợp phân bố đất đai và lao động gia đình làm tối đa hóa lợi nhuận nông hộ. Kết quả cho thấy rằng: (i) khi diện tích đất đai càng nhỏ, để tối đa hóa lợi nhuận, cần đa dạng hóa sản xuất, đồng thời gia tăng tỉ trọng diện tích phân bố cho hoa màu và trồng cỏ nuôi bò; (ii) khi diện tích đất đai nông hộ lớn hơn, từ 1 ha hay 2 ha, kết hợp gia tăng sử dụng lao động gia đình, nông hộ cần chú trọng sản xuất hoa màu nhiều hơn, trong khi trồng cỏ chỉ phát triển ở mức độ cầm chừng với phạm vi nhất định để có thể phục vụ thức ăn cho từ 1 đến 4 con bò, diện tích còn lại dùng trồng lúa. Cần có chương trình khuyến nông kết hợp với chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại để giúp nông hộ tiêu thụ sản phẩm đa dạng mà họ làm ra.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 1-9
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 255-264
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 277-286
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 28-38
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 280-288
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 293-302
Tác giả: Lê Cảnh Dũng
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 69-77
Tác giả: Lê Cảnh Dũng
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 73-81
Tải về
22 (2022) Trang: 197-206
Tạp chí: Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development
Lê Việt Phú (2019) Trang: 167-188
Tạp chí: Resource Governance, Agriculture and Sustainable Livelihoods in the Lower Mekong Basin
Vol.14 No.1 (2017) Trang: 73-87
Tạp chí: Asian Journal of Agriculture and Development (AJAD)
(2009) Trang:
Tạp chí: Companion Modeling and Multi-Agent Sustems for Intergrated Natural Resource Management in Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...