Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (2015) Trang: 3-10
Tạp chí: Nông nghiệp & phát triển nông thôn

Nghiên cứu này tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sinh kế như là các mong muốn kỳ vọng của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nghiên cứu đi sâu tìm hiểu hiện trạng nguồn lực sinh kế của nông hộ theo các hoạt động canh tác chính giữa các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp. 409 nông hộ canh tác lúa-màu, lúa, cây ăn trái, tôm nước lợ, hoa màu, lúa-thủy sản và mía ở 9 tỉnh, bao gồm An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Bạc Liêu được khảo sát năm 2013. Trong bối cảnh tổn thương thay đổi rất nhanh chóng do biến đổi khí hậu (BĐKH) và phát triển kinh tế xã hội, nông hộ sử dụng các nguồn lực sinh kế của hộ để xây dựng chiến lược ứng phó khác nhau nhằm hướng đến các kết quả sinh kế kỳ vọng của nông hộ.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tài sản sinh kế thấp hơn ở nhóm hộ chuyên canh tôm nước lợ, cây ăn trái và lúa so với chuyên màu và canh tác kết hợp (lúa-thủy sản, lúa-màu). Các hộ chuyên tôm ven biển gặp khó khăn về vốn tự nhiên và xã hội trong khi nhóm canh tác mía và lúa đối mặt với sự suy giảm về vốn tài chính do giá nông sản xuống thấp. Chiến lược đa dạng sinh kế tương quan thuận với chất lượng nhân lực trong khi đa dạng sinh kế nông nghiệp có sự đóng góp tích của hầu hết các nguồn vốn sinh kế. Kết quả sinh kế của nông hộ có sự ảnh hưởng tích cực của các nguồn vốn tài chính, xã hội và vật chất. Chất lượng lao động cũng làm cho hộ đạt kết quả sinh kế tốt hơn; tuy nhiên, suy giảm giá nông sản làm cho hộ đa dạng sinh kế nông nghiệp, canh tác lúa và hoa màu chưa hài lòng với kết quả sinh kế của họ.      

 

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 1-9
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 19-25
Tác giả: Lê Cảnh Dũng
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 255-264
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 277-286
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 28-38
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 280-288
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 293-302
Tác giả: Lê Cảnh Dũng
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 69-77
Tác giả: Lê Cảnh Dũng
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 73-81
Tải về
22 (2022) Trang: 197-206
Tạp chí: Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development
Lê Việt Phú (2019) Trang: 167-188
Tạp chí: Resource Governance, Agriculture and Sustainable Livelihoods in the Lower Mekong Basin
Vol.14 No.1 (2017) Trang: 73-87
Tạp chí: Asian Journal of Agriculture and Development (AJAD)
(2009) Trang:
Tạp chí: Companion Modeling and Multi-Agent Sustems for Intergrated Natural Resource Management in Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...