Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3&4 (2015) Trang: 131-137
Tạp chí: Nông nghiệp & phát triển nông thôn

Nghiên cứu này được thực hiện năm 2013 dựa vào phỏng vấn 386 nông hộ trên 4 tỉnh trồng lúa trọng điểm ở ĐBSCL là An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Long An. Lượng nước sử dụng, năng suất và hiệu quả sử dụng nước cho sản xuất lúa ở ĐBSCL được đánh giá theo mùa vụ và phương thức quản lý dịch vụ bơm tưới cá thể và tập thể. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng lượng nước sử dụng ở phương thức quản lý cá thể thấp hơn so với tập thể ở tất cả các mùa vụ. Ngược lại, năng suất nước và hiệu quả sử dụng nước của phương thức quản lý cá thể thì cao hơn và hiệu quả hơn so với phương thức quản lý tập thể. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng hiệu quả đầu tư tương quan nghịch với lượng nước sử dụng. Năng suất nước và hiệu quả sử dụng nước tăng lên so với chúng được đề cập ở các tài liệu nghiên cứu trước đây. Phương thức quản lý tập thể của dịch vụ bơm tưới được xem là chưa linh động trong quyết định tần suất bơm tưới đã ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả sử dụng nước.

Từ khóa: hiệu quả đầu tư nước, lượng nước sử dụng, năng suất nước, phương thức quản lý, sản xuất lúa

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 1-9
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 19-25
Tác giả: Lê Cảnh Dũng
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 255-264
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 277-286
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 28-38
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 280-288
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 293-302
Tác giả: Lê Cảnh Dũng
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 69-77
Tác giả: Lê Cảnh Dũng
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 73-81
Tải về
22 (2022) Trang: 197-206
Tạp chí: Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development
Lê Việt Phú (2019) Trang: 167-188
Tạp chí: Resource Governance, Agriculture and Sustainable Livelihoods in the Lower Mekong Basin
Vol.14 No.1 (2017) Trang: 73-87
Tạp chí: Asian Journal of Agriculture and Development (AJAD)
(2009) Trang:
Tạp chí: Companion Modeling and Multi-Agent Sustems for Intergrated Natural Resource Management in Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...