Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
số 7 (2014) Trang: 27-36
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng thực hiện ?1 phải 5 giảm? (1P5G) và đồng thời đề xuất các giải pháp cải thiện việc thực hiện 1P5G trong canh tác lúa ở Đồng Bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhằm ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH). Nghiên cứu được thực hiện tại 7 xã thuộc 7 tỉnh nằm ở 2 vùng sinh thái nông nghiệp có thâm canh lúa cao, bao gồm vùng ảnh hưởng lũ (An Giang, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang) và vùng chủ động nước và ít ảnh hưởng lũ (Tiền Giang, Cần Thơ và Sóc Trăng). Thảo luận nhóm và điều tra hộ là hai công cụ thu thập số liệu chính. Trên từng tỉnh, 2 nhóm đối tượng nông dân sản xuất lúa trong và ngoài các hình thức hợp tác được khảo sát. Mục đích nhằm tìm hiểu các khác biệt về kỹ thuật cũng như các yếu tố kinh tế, xã hội giữa 2 nhóm đối tượng trong quá trình ứng dụng 1P5G. Có 14 nhóm nông dân, tương đương 140  nông hộ, tham gia thảo luận nhóm. Có 50 nông hộ có tham gia các loại hình hợp tác và 50 hộ sản xuất riêng lẽ, tương đương 688 hộ ở 7 tỉnh nghiên cứu, được khảo sát thông qua bảng câu hỏi. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố ảnh hưởng ứng dụng 1P5G bao gồm (1) mặt ruộng không bằng phẳng; (2) giá giống xác nhận cao; (3) ốc bưu vàng; (4) đất bạc màu; (5) thiếu kiến thức phòng và trị bệnh lúa; (6) sâu bệnh phức tạp trong bối cảnh BĐKH; (7) thiếu máy gặt đập liên hợp (GĐLH) và (8) lúa đổ ngã. Các giải pháp được nhiều nhóm đề xuất nhằm nâng cao ứng dụng 1P5G là (1) Tập huấn 1P5G; (2) Trang bằng mặt ruộng; (3) Cải tiến sau thu hoạch; (4) Chủ động giống xác nhận; (5) Cải tiến dinh dưỡng đất; (6) Quản lý nước; và (7) Hợp tác sản xuất/tiêu thụ.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 1-9
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 19-25
Tác giả: Lê Cảnh Dũng
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 255-264
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 277-286
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 28-38
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 280-288
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 293-302
Tác giả: Lê Cảnh Dũng
Tải về
Số 22a (2012) Trang: 69-77
Tác giả: Lê Cảnh Dũng
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 73-81
Tải về
22 (2022) Trang: 197-206
Tạp chí: Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development
Lê Việt Phú (2019) Trang: 167-188
Tạp chí: Resource Governance, Agriculture and Sustainable Livelihoods in the Lower Mekong Basin
Vol.14 No.1 (2017) Trang: 73-87
Tạp chí: Asian Journal of Agriculture and Development (AJAD)
(2009) Trang:
Tạp chí: Companion Modeling and Multi-Agent Sustems for Intergrated Natural Resource Management in Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...