Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22a (2012) Trang: 69-77
Tác giả: Lê Cảnh Dũng
Tải về

ABSTRACT

This research aims to analyse impacts of growing rice on economic return of shrimp culture in the integrated rice ? shrimp system in coastal region of the Mekong Delta, particularly in Thuan Hoa commune, An Minh district, Kien Giang province. The research is done through direct intensive interview with structured questionnaire involving 120 random selected households in the commune, who practiced rice ? shrimp system at different levels of integration. Results indicated that there is a positive economic impact of rice growing to shrimp production and the whole system as compared with absence of rice component in the system. Policies encourage as well as measures to assist farmers to grow rice in the system such as growing short duration, salinity tolerant rice variety and technical training for local people are necessary to implement, which would contribute to agricultural sustainable development in the coastal region.

Keywords: impact, Mekong Delta, rice ? shrimp system, sustainable development

Title: Impact of growing rice on shrimp culture through economic indicators in rice ? shrimp system in coastal region in the Mekong Delta

TóM TắT

Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của việc trồng lúa đến hiệu quả nuôi tôm trong hệ thống lúa tôm quảng canh cải tiến ở vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể tại xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Nghiên cứu được thực hiện bằng điều tra với phiếu câu hỏi có cấu trúc trên 120 hộ đang canh tác mô hình này ở nhiều mức độ trồng lúa khác nhau. Kết quả phân tích cho thấy rằng trồng lúa có tác động kinh tế tích cực đến hiệu quả nuôi tôm cũng như hiệu quả toàn hệ thống lúa tôm khi so sánh với mô hình chỉ nuôi tôm độc canh (không trồng lúa trên ruộng lúa ? tôm). Các chính sách khuyến khích và biện pháp giúp người dân trồng lúa luân canh hiệu quả trên ruộng lúa ? tôm, nhất là sử dụng giống lúa ngắn ngày, chịu mặn và tập huấn các kỹ thuật canh tác cho người dân là cần thiết thực hiện, góp phần vào phát triển nông nghiệp bền vững ở vùng ven biển.

Từ khóa: hệ thống lúa ? tôm, tác động, phát triển bền vững

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 1-9
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 19-25
Tác giả: Lê Cảnh Dũng
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 255-264
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 277-286
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 28-38
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 280-288
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 293-302
Tác giả: Lê Cảnh Dũng
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 73-81
Tải về
22 (2022) Trang: 197-206
Tạp chí: Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development
Lê Việt Phú (2019) Trang: 167-188
Tạp chí: Resource Governance, Agriculture and Sustainable Livelihoods in the Lower Mekong Basin
Vol.14 No.1 (2017) Trang: 73-87
Tạp chí: Asian Journal of Agriculture and Development (AJAD)
(2009) Trang:
Tạp chí: Companion Modeling and Multi-Agent Sustems for Intergrated Natural Resource Management in Asia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...