Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 116-120
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/02/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

Inspiration about life and moral principles in Nguyen Quang Sang?s short stories after the year 1975

Từ khóa:

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng; truyện ngắn sau năm 1975; cảm hứng thế sự; cảm hứng đạo lí

Keywords:

Writer Nguyen Quang Sang; short stories after the year 1975; inspiration about life; inspiration about moral principles

ABSTRACT

Inspiration sources about life and moral principles are main ideologies that influence on Nguyen Quang Sang?s short stories after the year 1975. The transition from epic inspiration to life and moral inspiration is the meaningful step while the writer explores and renews himself to be in harmony with development of literature and satisfy new aesthetic requirements of modern life; besides, to make his short stories more special. Thereby, we have more basis to affirm that the above inspiration has contributed to the durable vitality for Nguyen Quang Sang?s short stories.

TóM TắT

Cảm hứng thế sự và cảm hứng đạo lí là mạch ngầm tư tưởng chi phối toàn bộ truyện ngắn sau năm 1975 của Nguyễn Quang Sáng. Từ cảm hứng sử thi sang cảm hứng thế sự và cảm hứng đạo lí là bước chuyển giàu ý nghĩa trong quá trình nhà văn tìm tòi, đổi mới chính mình để hòa nhịp với bước tiến của văn học, đáp ứng nhu cầu thẩm mĩ mới của thời đại; đồng thời, làm cho truyện ngắn của ông thêm phần đặc sắc. Qua đó, chúng tôi có thêm cơ sở để khẳng định những nguồn cảm hứng trên đã góp phần làm nên sức sống lâu bền cho truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 201-205
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 27-31
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 28-33
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 33-39
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 72-76
Tải về
Số 2 (2015) Trang: 120 - 130
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
22 (2014) Trang: 67-71
Tạp chí: Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật
1 (2013) Trang: 118
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...