Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 201-205
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 10/05/2020

Ngày nhận bài sửa: 02/06/2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

Artistic sense and creative endeavor of Che Lan Vien through Di cao tho

Từ khóa:

Chế Lan Viên, Di cảo thơ, nỗ lực sáng tạo, ý thức nghệ thuật 

Keywords:

Artistic sense, Che Lan Vien, creative endeavor, Di cao tho

 

ABSTRACT

Di cao tho has many wonderful and especially excellent poems which express clearly thinking, concerns and profound philosophy containing Che Lan Vien’s love to life and to poetry. Through page to page of Di cao tho, readers perceive his artistic sense and creative endeavor. He did not satisfy with his success; on the contrary, he was always responsible for mission of art and put extraordinary effort into creative journey because of the progress of art. Studying Di cao tho from this perspective, the article will contribute to further clarifying the poet’s intellectual beauty, talent, personality and his unique contributions to modern Vietnamese poetry.

TÓM TẮT

Di cảo thơ có nhiều bài thơ hay, nhiều bài thơ đặc biệt xuất sắc thể hiện rõ những suy ngẫm, trăn trở và triết lí sâu sắc mang nặng tình đời, tình thơ của Chế Lan Viên. Đến với Di cảo thơ, người đọc cảm nhận được ý thức nghệ thuật và sự nỗ lực sáng tạo của ông trên từng trang thơ. Ông không tự bằng lòng với những thành công đã có; trái lại, luôn ý thức sâu sắc về sứ mệnh của nghệ thuật và có nỗ lực phi thường trên hành trình sáng tạo vì sự tiến bộ của nghệ thuật. Tìm hiểu Di cảo thơ từ phương diện này, bài viết sẽ góp phần làm rõ thêm vẻ đẹp trí tuệ, tài hoa, nhân cách và những cống hiến đặc sắc của Chế Lan Viên cho thơ Việt Nam hiện đại.

Trích dẫn: Nguyễn Lâm Điền, 2020. Ý thức nghệ thuật và nỗ lực sáng tạo  của Chế Lan Viên qua Di cảo thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5C): 201-205.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 116-120
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 27-31
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 28-33
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 33-39
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 72-76
Tải về
Số 2 (2015) Trang: 120 - 130
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
22 (2014) Trang: 67-71
Tạp chí: Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật
1 (2013) Trang: 118
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...