Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 72-76
Tải về

Abstract

Tho Moi movement made ??revolution in poetry, put poetry in modern period and contributed to dramatical development of poetry in the later period. Many values of Tho Moi have came back in the poetic innovation, and they have been developed by poets with new, aesthetic demands and aspirations. Many subjects, which were brought up strongly from Tho Moi period, are continued to study and explore with a new approach and new artistic awareness. Problems that the poet in the innovation period thought and concerned, always contain human spirit. That is the spirit Tho Moi tended to, and this is suitable with rules of life and art, which is a great thing.

Keywords:    Tho Moi movement ; revolution in poetry ; poetry in the innovation period ;?

Title:    Some comments about the vitality of Tho Moi in poetry of innovation

Tóm tắt

Phong trào Thơ Mới làm nên cuộc cách mạng trong thơ ca, đưa thơ ca vào thời kì hiện đại và góp phần đưa thơ ở những thời kì sau đó phát triển mạnh mẽ. Nhiều giá trị của Thơ Mới đã trở lại trong công cuộc đổi mới thơ, nó được các nhà thơ thời đổi mới phát huy với nhu cầu và khát vọng thẩm mĩ mới. Nhiều vấn đề vốn được trào dậy mạnh mẽ từ thời Thơ Mới nay tiếp tục được nhìn nhận và khám phá với chiều kích mới và cảm quan nghệ thuật mới. Những vấn đề mà các nhà thơ ở thời đổi mới suy tư, trăn trở bao giờ cũng chứa đựng tinh thần nhân văn. Đó cũng là tinh thần mà Thơ Mới đã hướng đến, nó phù hợp với quy luật của đời sống, của nghệ thuật và là một điều vĩ đại.  

Từ khóa: Phong trào Thơ Mới; cuộc cách mạng trong thơ ca ; thơ thời đổi mới ;...  

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 116-120
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 201-205
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 27-31
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 28-33
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 33-39
Tải về
Số 2 (2015) Trang: 120 - 130
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
22 (2014) Trang: 67-71
Tạp chí: Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật
1 (2013) Trang: 118
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...