Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 33-39
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/01/2017

Ngày chấp nhận: 27/02/2017

 

Title:

The synthesis of characteristics of art forms in the novel The Sorrow of War by Bao Ninh

Từ khóa:

Văn học, các loại hình nghệ thuật, Nỗi buồn chiến tranh - Bảo Ninh

Keywords:

Art forms, literature,  The Sorrow of War - Bao Ninh

ABSTRACT

There is a close relationship between literature and other forms of arts. Literature itself has the ability to synthesize most of the characteristics of various art forms in the wording materials. This article refers to the participation of other art forms such as painting, music and cinema, ... in the literature through the novel The Sorrow of War. Such art forms’ presence in Bao Ninh's work is as a means of reproducing the life, while depicting the writer’s conception of reality and human.

TÓM TẮT

Văn học có mối quan hệ khăng khít với các loại hình nghệ thuật khác. Bản thân văn học cũng có khả năng tổng hợp nhiều nhất các đặc điểm của những loại hình nghệ thuật bằng chất liệu ngôn từ. Bài viết này đề cập đến sự tham dự của các loại hình nghệ thuật khác như hội họa, âm nhạc và điện ảnh,… trong tác phẩm văn học qua tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh. Các loại hình nghệ thuật trên hiện diện trong tác phẩm của Bảo Ninh như một phương tiện tái hiện đời sống, đồng thời biểu hiện quan niệm về hiện thực và con người của nhà văn.

Trích dẫn: Lâm Văn Điền và Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 2017. Sự tổng hợp đặc điểm của các loại hình nghệ thuật trong tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48c: 33-39.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 116-120
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 201-205
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 27-31
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 28-33
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 72-76
Tải về
Số 2 (2015) Trang: 120 - 130
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
22 (2014) Trang: 67-71
Tạp chí: Tạp chí Lí luận phê bình văn học nghệ thuật
1 (2013) Trang: 118
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...